WARUNKI UDZIAŁU

Organizatorem konkursu jest firma PALLMANN GmbH.

Każda firma parkieciarska oraz każda firma układającą podłogi , która używa w swojej pracy produktu PALL-X 96 firmy PALLMANN, jest uprawniona do udziału („Uczestnik“).

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy z następujących krajów: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Argentyna, Urugwaj, Wielka Brytania, USA, Polska, Szwajcaria, Czechy, Finlandia, Holandia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja, Ukraina, Białoruś, Nowa Zelandia, Australia.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą przesłać zdjęcia obiektu, w którym został zastosowany produkt PALL-X 96 i które prezentują zarówno wykonane prace jak i gotową powierzchnie („Zgłoszenie”). Zdjęcia można przesłać za pomocą formularza online dostępnego na stronie www.woodfloorworldcup.com lub mailowo na adres wfwc(at)pallmann.net dołączając niniejsze warunki udziału. Przesłanie kilku zgłoszeń jest niedozwolone.

Poprzez swój udział w konkursie uczestnik udziela firmie PALLMANN GmbH nieodwołalnego prawa do nieograniczanego miejscowo i czasowo wykorzystania, przechowywania oraz używania zdjęć przesłanych w ramach konkursu. Firma PALLMANN GmbH otrzymuje również nieograniczone prawa do wielokrotnego korzystania z nich na wszelkie znane sposoby wykorzystania i publikacji, zarówno w Internecie jaki w ramach prezentacji podczas wydarzeń. Poprzez swój udział uczestnik potwierdza, że jest uprawniony do udzielenia wymienionych wyżej praw użytkowania i zwalnia w tym zakresie firmę PALLMANN GmbH z roszczeń osób trzecich. Firmie PALLMANN GmbH wolno przenosić lub udzielać sublicencji udzielonych praw użytkowania wyłącznie powiązanym przedsiębiorstwom zgodnie § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), przeniesienie lub sublicencjonowanie na inne osoby trzecie jest wykluczone. Za udzielenie praw użytkowania uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Dane użytkowników przesłane w ramach konkursu firma PALLMANN GmbH będzie wykorzystywała wyłącznie do przeprowadzenia fotokonkursu i związanych z nim publikacji.

W dniu 31.12.2020 spośród wszystkich nadesłanych prac jury powołane przez firmę PALLMANN wybierze według własnego uznania po jednym zwycięzcy z każdego kraju biorącego udział w konkursie. W styczniu 2021 firma PALLMANN GmbH powiadomi osobiście finalistów oraz poda wyniki do publicznej wiadomości na stronie www.woodfloorworldcup. com oraz na stronach PALLMANN . Wybrani w ten sposób finaliści w dniu 09.06.2021 wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Würzburgu. Koszty podróży finalisty (tyko jednej osoby z biorącego udział w konkursie przedsiębiorstwa) pokryje firma PALLMANN GmbH. Rezerwacją podróży zajmie się firma PALLMANN GmbH. Jeżeli dany finalista nie będzie mógł wziąć udziału w gali finałowej, firma PALLMANN GmbH zastrzega sobie prawo do wyboru innego finalisty z danego kraju.

W celu przeprowadzenia konkursu firma PALLMANN GmbH przetwarza określone dane osobowe uczestników, takie jak np. imię, nazwisko, fotografie (zdjęcie uczestnika), adres, numer telefonu lub e-mail. Dane osobowe, przekazane firmie PALLMANN GmbH w ramach konkursu, będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę PALLMANN GmbH oraz w razie potrzeby przez partnerów działających na zlecenie firmy PALLMANN GmbH (np. agencje internetowe) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe po zakończeniu konkursu zostaną usunięte.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację przesłanego w ramach konkursu zdjęcia, nazwiska, kraju pochodzenia w mediach drukowanych i na stronach internetowych firmy PALLMANN GmbH oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram.

Uczestnikom, jako osobom których dane dotyczą, przysługują prawa wynikające z RODO, w szczególności do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prośbę o usunięcie danych można przesłać na adres: wfwc(at)pallmann.net lub faksem na numer: +49 931 27964-68. W przypadku przesłania prośby o usunięcie danych przed zakończeniem konkursu, dalszy udział w konkursie jest niemożliwy.

Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Facebookiem, Instagramem lub LinkedIn i nie jest wspierany, organizowany lub sponsorowany przez Facebook, Instagram lub LinkedIn. Facebook, Instagram i LinkedIn nie są stroną do kontaktu. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu należy kierować na adres wfwc@pallmann.net a nie do Facebook, Instagram lub LinkedIn. Nie są one odpowiedzialne za treści publikowane w ramach konkursu.

Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku pytań lub reklamacji dotyczących konkursu prosimy o kontakt z firmą PALLMANN GmbH pod adresem wfwc(at)pallmann.net.