PALLMANN GmbH

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž je organizovaná spoločnosťou PALLMANN GmbH.

Tejto súťaže sú oprávenené zúčastniť sa parketárske firmy a parketári, ktorý lakujú s parketovým lakom PALL-X 96 Oprávnenie k účasti na tejto súťaži je omedzené na tieto krajiny: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švédsko, Španielsko, Portugalsko, Argentina, Uruguay, Veľká Británia, USA, Poľsko, Švajčiarsko, Česká republika, Fínsko, Holandsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Nový Zéland, Austrália a Slovensko.

Účastníci súťaže zašlú výpovedné fotografie (ďalej len „príspevky“) z priebehu a konečného výsledku svojho projektu, pri ktorom použili výrobok PALL-X 96. Tieto fotografie je možné zaslať prostredníctvom online formulára na www.woodfloorworldcup.com alebo mailom na adresu wfwc@pallmann.net v rámci týchto podmienok účasti. Zaslanie viac než jedného príspevku nie je povolené.

Účasťou na tejto súťaži účastník neodvolateľne dáva spoločnosti PALLMANN GmbH časovo a miestne neobmedhzené právo k ich využitiu,použitiu a uchovaniu. Účastník rovnako neodvolateľne súhlasí s tuým, že PALLMANN GmbH môže zaslané fotografie opakovane využiť prostrednícvom všetkých známych prostriedkov, publikácií, verejných prezentácií, internetu a seminárov. Účastník svojou účasťou potvrdzuje súhlas s vyššie uvedenými oprávneniami a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám. PALLMANN GmbH môže tieto oprávnenia poskytnúť výhradne spoločnostiam v rámci Uzin Utz AG, prípadne licencovaným partnerským firmám. Poskytnutie týchto práv iným než týmto vymenovaným tretím osobám je vylúčené. Pri uplatnení tohoto oprávnenia nenáleží účastníkom žiadna náhrada. Dáta poskytnuté účastníkom v rámci tejto súťaže použije PALLMANN Gmbh výhradne pre účely tejto foto-súťaže a jej uverejnenie

Vyhlásenie víťaza z každej účastníckej krajiny bude uskutočnené do termínu 31.12.2020, a to národnou porotou zloženou zo zástupcov PALLMANN a tretej nezávislej osoby. Víťaž bude s výsledkom osobne oboznámený zástupcom PALLMANN GmbH a v januári 2021 bude uverejnený na www.woodflorrworldcup.com a webových stránkach PALLMANN. Víťazi z jednotlivých krajín sa zúčastnia finálového kola súťaže, a to v termíne 9.6.2021. Cestovné náklady pre víťaza (pre 1 osobu) hradi PALLMANN GmbH. Rerzerváciu cesty zaisťuje PALLMANN GmbH. V prípade, že sa víťaz nebude môcť zúčastníť finálového kola, vyhradzuje si PALLMANN GmbH právo určiť náhradného národného víťaza.

Pre realizáciu tejto súťaže spracuje PALLMANN GmbH niektoré osobné údaje účastníkov, ako napr. priezviskko, meno, fotu účastníka, adresu, telefónne číslo alebo emailovú adresu. Osobné údaje účastníkov tejto súťaže budú PALLMANN GmbH alebo PALLMANN GmbH poverenými spolupracujúcimi partnermi (napr. internetovými agentúrami) uchované, použité a spracované výhradne pre účely tejto súťaže. Poskytnutie týchto údajov iným tretím osobám je vylúčené. Osobné údaje budú po ukončení súťaže vymazané.

Účastník je uzrozumený a súhlasí, že v rámci súťaže môže byť jeho osobná fotografie, meno a krajina pôvodu uverejnená v tlačených médiách, webových stránkach PALLMANN GmbH a sociálnych sieťach, ako napr. Facebook alebo Instagram. Účastník má právo v rámci ustanovení Všobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na vymazaníe, opravu, či obmedzenie spracovných údajov a právo sťažnosti k príslušným dozorovým orgánom. Pre vymazanie dát postačuje zaslanie neformálnej požiadavky emailom na adresu wfwc(at)pallmann.net alebo faxom +49 931 27964-68. V prípade požiadavky na vymazanie údajov pred ukončením súťaže je zároveä ukončená účasť účastníka v súťaži.

Táto súťaž nie je v žiadnom spojení s Facebook, Instagram alebo LinkedIn a nie je nimi ani podporovaná, organizovaná, či sponzorovaná. Facebook, Instagramalebo LinkedIn nie sú kontaktnými osobami. Otázky, komentáre alebo sťažnosti nie je možné adresovať Facebook, Instagram alebo LinkedIn ale na wfwc(at)pallmann.net. Spomenuté sociálne siete nie sú zodpovedné za v rámci súťaže zverejnené obsahy. Ich právná zodpovednosť je vylúčená. Platí prvo Spolkovej republiky Nemecko.

Prípadné otázky alebo sťažnosti v súvislosti s touto súťažou adresujte prosím PALLMANN GmbH na adresu wfwc(at)pallmann.net.